x


22884684-8
شرایط فروش واحدهای مسکونی پروژه کوهک

اطلاعیه شماره 2شرایط فروش :


  • 90 درصد بهای ثمن معامله نقدا در زمان انعقاد قرارداد.
  • 10 درصد هنگام انتقال سند


سایر شرایط :


  • نظر به اینکه پارکینگ وانباری به صورت جداگانه از واحد مسکونی توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است(برحسب موقعیت استقرارو متراژ) لذا پس از شماره گذاری مطابق با شرایط اداره ثبت وانتخاب توسط متقاضی، الحاقیه قرارداد منعقد وحداکثر تازمان تحویل ملک 90 درصد بهای پارکینگ وانباری اختصاص یافته(وفق شرایط مندرج در الحاقیه قرارداد) می بایستی توسط خریدار در وجه موسسه کارسازی گردد.(در زمان تحویل الحاقیه قرارداد وجه آن نقدا مشابه روش مندرج در شرایط فروش فوق توسط موسسه دریافت می گردد)
          

  • درصورت انصراف خریدار در هریک از مراحل قرارداد 1.5 درصد خسارت اخذ می شود.

  • فرد متقاضی واحد که برای انعقاد قرارداد به موسسه مراجعه نماید درصورتیکه برای همان واحد متقاضی دیگری قبل از ایشان به موسسه مراجعه ننموده باشد، با متقاضی اول قرارداد منعقد می شود و واحد انتخابی از لیست واحدهای قابل عرضه خارج خواهد شد.


  • در صورتی که واحدی بیش ازیک متقاضی داشته باشد اولویت باشخصی است که قیمت بالاتری برای خرید همان واحد ارائه نماید.


خریداران حق انتقال به غیر را ندارند. درصورت موافقت کتبی فروشنده با واگذاری به غیر قبل از پایان اقساط وتسویه حساب با

فروشنده یک درصد ثمن معامله به فروشنده پرداختمی شود.


آدرس:ابندای اتوبان تهران-کرج،خروجی چیتگر،بلوارعلیمرادیان(کوهک)،خیابان نسیم16 غربی (علوم وفنون)،خیابان تسنیم 

شمالی، جنب ستاد مدیرت بحران منطقه 22 تهران


برای پیشنهاد قیمت طبق فرم ذکرشده در اطلاعیه موجود در سایت اقدام نمایند.