x


22884684-8
اطلاعیه نظر سنجی شماره 1 برای پروژه ساختمانی منطقه 22 تهران

قابل توجه کلیه همکاران بانک سپه

  موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه با توجه به سوابق قبلی در امور ساخت و ساز واحدهای مسکونی و تجاری (مجتمع تجاری مسکونی اسپاد درمنطقه 22) در نظر دارد در یک پروژه بزرگ مسکونی تجاری با مشخصات کلی مندرج در ذیل وارد شده و در این رابطه ابتداً می بایست نسبت به خرید زمین به مساحت کل 107750متر مربع در منطقه 22 با ارزش کارشناسی شده فعلی زمین به مبلغ 65000 میلیارد ریال( پرداخت نقدی 20% و مابقی آن در قالب انعقاد قرارداد فروش اقساطی ) از طریق شرکت در مزایده اقدام نماید.

بلوک

جمع

مساحت زمین

107750

زیر بنا

794427

مفید مسکونی

483684

مفید تجاری

10828

تعداد واحد مسکونی

3876

تعداد واحد تجاری

277

تعداد پارکینگ مسکونی

4314

تعداد پارکینگ تجاری

236

 

با توجه به مراتب فوق و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز ( خرید زمین و ساخت و ساز ) در نظر است چنانچه همکاران مشارکت نمایند این پروژه با مشارکت آنان و موسسه انجام شود.

در این راستا در صورت برنده شدن درمزایده خرید زمین می بایست 20 درصد وجه قیمت پیشنهادی در مزایده نقدی پرداخت والباقی به صورت اقساط ماهانه طی 5 سال پرداخت شود . بر اساس برآورد اولیه مجموع هزینه ساخت، هزینه قابل پرداخت برای 20 درصد حصه نقدی وجه زمین و اقساط آن بالغ بر280،000 میلیارد ریال برآورد میشود ( بدیهی است در صورت خرید زمین متعاقباً توسط مشاور ذی صلاح کلیه هزینه ها برآورد و روش های تامین آن و ساخت و ساز و اجرا مشخص خواهد شد) در شرایط موجود این موسسه به منظور پی گیری موضوع مطروحه در ابتدا اقدامبه نظر سنجی از کلیه همکاران ( برای انجام محاسبات آماری تخمین شرکت کنندگان از لحاظ تامین منابع ) به شرح زیر می نماید لذا ، خواهشمند است در این نظر سنجی شرکت نموده تا امکان بررسی همه جانبه تحقق یابد . پس از اخذ آمار و بررسی نتایج آن درصورتی که مشخص شود همکاران از لحاظ تامین منابع به میزان قابل قبول مشارکت می نمایند ،توسط موسسه اقدام به عمل خواهد آمد بدیهی است همکارانی که در موضوع مذکور مشارکت می نمایند در انتخاب و خرید واحد در اولویت می باشند بدین صورت که:

1) تا زمانی که پیش فروش واحدهای مسکونی انجام نپذیرفته،در صورتی که فردی از همکاران تمایل به فروش سهام خود داشته و از بین سهامداران شخصی اقدام به خرید آن ننمود(در این خصوص ساز و کار مشخص فراهممی شود)،موسسه با سود ۲۰ درصد در سال (با در نظر داشت میزان منابع ورعایت اولویت) نسبت به خرید آن اقدام می نماید.

2) با توجه به شرایط پروژه برای تامین منابع مالی به منظور ادامه پروژه تا تکمیل نسبت به پیش فروش واحدهای مسکونی به قیمت کارشناسی اقدام می شود و با توجه به اینکه موسسه (یا شرکتی که عهده داراجرا پروژه می باشد) اختیار فروش واحدها به خارج از سهامدارن را دارند لذا پس ازتعیین قیمت کارشناسی با ضوابطی که اعلام می شود اولویت انتخاب واحد با مشارکت کنندگان می باشد(در حد سهم الشرکه) که نسبت به قیمت کارشناسی برای واحد انتخابی پیشنهاد قیمت ارائه و درصورت برنده شدن(ممکن است چند نفر از همکاران برای یک واحد پیشنهاد قیمت داده باشند که به بالاترین قیمت پیشنهادی واحد انتخابی تخصیص خواهد یافت) باتوجه به قیمت کارشناسی برای واحد انتخابی و محاسبه سود سهم ایشان نسبت به قیمت کارشناسی مابه تفاوت مربوطه با توجه به شرایط پیش فروش پس از انعقاد قرارداد درصورت بستانکاری به ایشان پرداخت و در صورت بدهکاری با توجه به شرایط فروش از ایشان اخذ خواهد شد. الباقی وجه واحد انتخابی  نسبت به قیمت خرید واحد(قیمت پیشنهادی) با توجه به شرایط فروش طبق قرارداد منعقده اخذ خواهد شد.

3) در صورت عدم انتخاب واحد  با توجه به کارشناسی انجام شده سود سهام ایشان محاسبه و نسبت به خرید سهام مربوطه و پرداخت اصل و سود توسط موسسه (با توجه به منابع و رعایت اولویت) اقدام می شود.


شرکت در نظر سنجی