x


22884684-8
اطلاعیه نظر سنجی 2 برای خرید زمین سپه شهر و اجرای پروژه ساختمانی در آن واقع در تهران - منطقه تهران پارس

قابل توجه کلیه همکاران بانک سپه

این موسسه درنظر دارد نسبت به خرید زمین سپه شهر واقع در تهران پارس تهران به میزان 34درصد اعلام آمادگی نماید تا متعاقباً در صورت خرید با سایر شرکا اقدامبه ساخت واحدهای مسکونی و تجاری و ... در زمین مذکور نماید، دراین راستا ازهمکارانی که تمایل دارند با دید بلند مدت سرمایه گذاری نمایند و با موسسه در این خرید مشارکت نمایند دعوت به عمل می آید در نظر سنجی به شرح ذیل شرکت نموده تا با تخمین منابع مالی که بر اساس نتایج نظرسنجی مشخص می شود نسبت به اعلام آمادگی برایخرید زمین اتخاذ تصمیم به عمل آید.

1-ارزش هر سهام ۱۰۰ میلیون ریال

2-حداقل سهام قابل خرید یک سهم

3-حداکثر سهام قابل خرید 5۰۰ سهم

4-در صورت خرید زمین توسط موسسه و شرکا (شرکایی که غیر از همکاران هستند وبا موسسه در خرید66 درصد دیگر زمین مشارکت نموده اند) ساز و کار مشخصی با ضوابط قانونی برای اجرای عملیات ساخت و ساز در زمین خریداری شده ایجاد خواهد شد.

5-تا زمانی که پیش فروش واحدهای مسکونی انجام نپذیرفته، در صورتی که فردی ازهمکاران تمایل به فروش سهام خود داشته باشد و از بین سهامداران شخصی اقدام به خریدآن نکند (در این خصوص ساز و کار مشخص فراهم می شود)،موسسه با سود ۲۰ درصد در سال (بادر نظر داشت میزان منابع ورعایت اولویت) نسبت به خرید آن اقدام می نماید

6-در صورت تحقق خرید زمین برای اجرای پروژه و تامین مالی،فی مابین موسسه وسایر شرکا (به شرح بند 4) که در خرید زمین مشارکت نموده، شرکت پروژه یا سازو کارقانونی دیگر تعریف و ایجاد خواهد شد لذا در مراحل مختلف برای تامین منابع مالی برای اجرا امکان افزایش سرمایه وجود دارد و طبق قوانین مربوطه و ساز و کاری که تعیین می شود اقدام به عمل می آید.

7- حسب نظر اجرایی شرکت مجری پروژه با توجه به شرایط پروژه برای تامین منابع مالی به منظور ادامه پروژه تا تکمیل نسبت به پیش فروش واحدهای مسکونی به قیمت کارشناسی اقدام می شود و با توجه به اینکه موسسه و شرکا اختیار فروش واحدها به خارج از سهامدارن را دارند لذا پس از تعیین قیمت کارشناسی با ضوابطی که اعلام می شود اولویت انتخاب واحد با سهامداران می باشد(در حد سهم الشرکه) که نسبت به قیمت کارشناسی برای واحد انتخابی پیشنهاد قیمت ارائه و درصورت برنده شدن(ممکن است چند نفر از همکاران برای یک واحد پیشنهاد قیمت داده باشند که به بالاترین قیمت پیشنهادی واحد انتخابیتخصیص خواهد یافت) با توجه به قیمت کارشناسی برای واحد انتخابی و محاسبه سود سهم ایشان نسبت به قیمت کارشناسی مابه تفاوت مربوطه با توجه به شرایط پیش فروش پس از انعقاد قرارداد در صورت بستانکاری به ایشان پرداخت و در صورت بدهکاری با توجه به شرایط فروش از ایشان اخذ خواهد شد. الباقی وجه واحد انتخابی  نسبت به قیمت خرید واحد (قیمت پیشنهادی) با توجه به شرایط فروش طبق قرارداد منعقده اخذ خواهد شد.

8-در صورت عدم انتخاب واحد  با توجه به کارشناسی انجام شده سود سهام ایشان محاسبه و نسبت به خرید سهام مربوطه و پرداخت اصل و سود توسط موسسه (با توجه به منابع و رعایت اولویت) اقدام می شود.

شرکت در نظر سنجی